Terapia dzieci z autyzmem

       Terapia w przedszkolu prowadzona jest etapami. Pierwszy etap polega na pracy w systemie 1:1, oznacza to, że każde dziecko pracuje z jednym terapeutą, realizując indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne dostosowane do ich potrzeb i możliwości, nastawione na rozwijanie sfer deficytowych.
Na kolejnych etapach terapii dzieci łączone są w małe grupy 2-4 osobowe. Celem terapii jest kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań, co pozwala na stopniowe wdrażanie dzieci do grup rówieśniczych.

Zapewniamy

  • Indywidualne Programy Edukacyjno- Terapeutyczne.
  • Zindywidualizowany program, dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.
  • Systematyczną obserwację, dzięki której sprawnie modyfikujemy programy nauczania.
  • Dostosowanie technik uczenia oraz miejsca i organizacji pracy do potrzeb dzieci.
  • Materiały dydaktyczne dostosowane indywidualnie.
  • Możliwość uczestniczenia rodziców w zajęciach.
  • Organizację zajęć ze Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka.
  • Regularną superwizję zewnętrzną Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku.